ban quản trị

Ông Dư Đình Mỹ

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

Bà Kim Thị Thủy

Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

Ông Dư Tuấn Dũng

Thành viên HĐQT-Tổng Giám Đốc

Ông Dư Đình Huynh

Phó Tổng Giám Đốc Thường Trực kiêm Giám Đốc Sản Xuất

Ông Dư Thành Vũ

Thành viên HĐQT