Trách nhiệm với môi trường và xã hội

Chúng tôi tin tưởng và hành động tuân theo các giá trị cốt lõi và triết lý kinh doanh của chúng tôi, trong đó có yếu tố: Quan tâm đến trách nhiệm đối với môi trường và xã hội.

Giảm thiểu các tác hại đến môi trường

Gốm Mỹ quan tâm chặt chẽ đến việc quản lý môi trường để giảm thiểu sử dụng nguồn tài nguyên quốc gia và sự ô nhiễm môi trường. Chúng tôi khẳng định rằng Gốm Mỹ sẽ tích cực góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường bằng cách chia sẻ thông tin và hợp tác với các thành viên cũng như tiếp tục cải tiến, nâng cấp sản phẩm và quy trình để đạt tiêu chuẩn quốc tế

Đầu tư cho giáo dục

Vì sự phát triển bền vững của Việt Nam, Gốm Mỹ không chỉ quan tâm đến lợi ích và sự phát triển riêng của doanh nghiệp, chúng tôi luôn quan tâm tới sự phát triển song hành của địa phương và quốc gia. Chúng tôi quan niệm đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai “tạo lập hành trang, vững vàng khởi nghiệp”. Chính vì vậy, các hoạt động khuyến học, khuyến đọc, lập các quỹ tài trợ về giáo dục, kết hợp với các tổ chức xã hội, thiện nguyện tại Hải Dương luôn được quan tâm và tổ chức đều đặn thường niên. Vì mục tiêu một thế hệ trẻ, một đội ngũ nhân lực tương lai đầy trí thức và tài năng.